Provinciale Staten hebben woensdag besloten om 8 miljoen euro beschikbaar te stellen voor uitvoering van het programma Nieuwe Energie Overijssel in de periode 2024 – 2027. Doel van het programma is te komen tot een betrouwbare energievoorziening waarbij nauwelijks nog CO2 vrijkomt. 

Duurzame Energie

Het Statenvoorstel Nieuwe Energie Overijssel verklaart dat Overijssel wordt overgeschakeld van het gebruik van fossiele brandstoffen naar energiebronnen die minder of niet schadelijk zijn voor het milieu. Deze oplossingen moeten ook in de toekomst afdoende zijn. De overgang moet snel genoeg verlopen en betaalbaar zijn. De provincie heeft een belangrijke rol in de omslag naar een nieuw energiesysteem. Zowel als het gaat om opwek van duurzame energie, de infrastructuur die daar voor nodig is, maar ook als het gaat om energiegebruik.

Voor dat laatste worden bijvoorbeeld verschillende teams ingezet die bedrijven, scholen, verenigingen en anderen helpen om energie te besparen, en subsidies gegeven. Zo kunnen steeds meer panden worden geïsoleerd en steeds meer bedrijven slimme aanpassingen doen aan de manier waarop productieprocessen werken. Gedurende de looptijd van het programma zijn op deze manier al honderden initiatieven gesteund en van de grond gekomen.

Netcongestie

De provincie zet ook fors in op de problemen rond overbelasting op het elektriciteitsnet. Bijvoorbeeld door te werken aan een prioritering van investeringen in het netwerk. Vast staat dat niet alles kan: veel bedrijven bijvoorbeeld zullen de komende jaren moeten wachten op een grotere aansluiting. Uitbreidingen van het net op plekken die het meest cruciaal zijn, krijgen daarom meer prioriteit. Er wordt ook gekeken naar wat wél kan. Zo worden bedrijven en bedrijventerreinen geholpen bij het opzetten van slimme samenwerkingen of zogenaamde Smart Energy Hubs. Door energieverbruik op elkaar af te stemmen, en bijvoorbeeld niet op hetzelfde moment heel veel energie te vragen, ontstaat vaak nog ruimte op het net.

Meer dan wind

Als het gaat om opwek van duurzame energie gaat het over veel meer dan windenergie alleen. Zo ligt er bijvoorbeeld een stevige doelstelling om 50% van de mest uit de landbouw te gaan vergisten en daar groen gas van te maken. Dat staat gelijk aan de gasvraag van zo’n één vijfde van alle woningen in de provincie en helpt boeren om hun bedrijf te verduurzamen.

Tot 2030

Op dit moment wordt onderzocht of kernenergie na 2030 kan bijdragen aan onze steeds stijgende vraag naar energie. In de periode tot 2030 zetten we in op technieken die nu beschikbaar zijn. Alleen dan kunnen doelen behaald worden, zo stelt het voorstel. Het gebeurt dus allebei: nu inzetten op wat voor handen is en nu voor de periode na 2030 grondig onderzoek doen naar de mogelijkheden van kernenergie. Het vraagstuk past bij de ontwikkeling van een energievisie. Daarin moet duidelijk worden hoe de vraag naar energie zich in Overijssel zal ontwikkelen en op welke manier we in die vraag gaan voorziet.

Door Redactie