Overijssel wil de komende jaren in ieder geval 42.300 woningen bouwen. Dat aantal legt de provincie voor aan het kabinet. Om de woningnood terug te dringen wil het kabinet tot en met 2030 zo’n 900.000 woningen bouwen. Het is aan alle provincies om gezamenlijk tot dat aantal te komen.

De provincie Overijssel heeft de ambitie om voor 2030 60.000 huizen te bouwen. Dit is begin 2021 vastgelegd in regionale woonagenda’s voor Twente en West-Overijssel. Het aantal van 42.300 moet nu versneld worden gerealiseerd. Hiervoor wil de provincie onder andere gebruik maken van innoverende concepten in de woningbouw. Ook wordt binnen het Overijsselse netwerk de Woonkeuken samengewerkt met een groot aantal partijen uit de bouwwereld, zoals corporaties en kennisinstellingen.

Betaalbare huur en koop

Een groot deel van de nieuwe woningen betreft betaalbare huur en koop. Ook worden flexwoningen gebouwd. Hierbij is nadrukkelijk aandacht voor de lokale vraag, de ruimtelijke kwaliteit en ook duurzaamheid. Dit aanbod doet Overijssel namens alle gemeenten, corporaties en bouwers aan het Rijk.

Randvoorwaarden

Het aanbod vindt plaats onder een aantal randvoorwaarden zoals voldoende stikstofruimte, cofinanciering voor projecten en ondersteuning van gemeenten voor het realiseren van deze ambitie.

Regionale woondeals

In oktober dit jaar beslist de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, of het aantal nieuw te bouwen woningen per provincie voldoende is. De ondertekening van de provinciale biedingen staat gepland op 13 oktober. Vervolgens worden in de regionale woondeals de aantallen doorvertaald naar regio’s en gekoppeld aan locaties.

Bron: Provincie Overijssel 

Door Redactie

Geef een reactie