Het provinciebestuur van Overijssel heeft een brief gestuurd aan de informateurs Richard van Zwol en Elbert Dijkgraaf. In de brief beschrijven Gedeputeerde Staten een aantal belangrijke onderwerpen die aandacht verdienen in de formatie. Zo is GS van mening dat onder andere drinkwater, wonen en het regionale belang een plek moeten krijgen in de gesprekken van de formerende partijen.

De huidige drinkwatervoorziening in Overijssel is niet voldoende om in de toekomst iedereen van water te kunnen voorzien. Het college van Gedeputeerde Staten wil daarom 3,3 miljoen euro extra uittrekken om dit probleem aan te pakken, maar ziet ook dat dit niet voldoende is. “Zorg voor investeringsruimte bij drinkwaterbedrijven en pas de Drinkwaterwet en het Bouwbesluit aan om hergebruik van water mogelijk te maken”, is te lezen in de brief van GS.

Elke regio telt

Het provinciebestuur van Overijssel wil ook graag aandacht voor een gelijkere verdeling van rijksgelden in Nederland. Zo zijn de middelen voor cultuur en erfgoed in Nederland ongelijk verdeeld volgens het rapport ‘Toegang tot Cultuur’ van de Raad voor Cultuur. Ook het rapport ‘Elke regio telt!’ laat pijnlijk zien dat er grote verschillen in welvaart zijn tussen regio’s. GS adviseert het nieuwe kabinet dan ook het volgende: “Voer een open gesprek met gemeenten en provincies over de logica achter rijksbeleid dat nadelig uitpakt voor delen van Nederland die niet tot de ‘economische kerngebieden’ behoren en kijk gezamenlijk hoe te komen tot een eerlijker verdeling van brede welvaart over het land.”

Wonen, bereikbaarheid en landbouw

Naast bovengenoemde onderwerpen wil GS ook graag aandacht voor andere thema’s, zoals wonen, bereikbaarheid en landbouw. Zo vraagt het provinciebestuur om voor woningen de planprocedures te vereenvoudigen en bezwaarprocedures in te perken. Op die manier kan de woningnood eenvoudiger aangepakt worden.

Ook vindt GS het belangrijk dat in de formatie aandacht is voor de regionale bereikbaarheid. Daarom roept het bestuur op om te investeren in de Nedersaksenlijn, de N35, N36, N50 en de bevaarbaarheid van het Twente kanaal. Op het gebied van landbouw is toekomstperspectief en een oplossing voor de PAS-melders belangrijk. GS ziet graag structurele middelen voor de aanpak van het landelijk gebied, en specifiek voor de sociaaleconomische effecten. Ook vraagt GS om een structurele en houdbare oplossing voor de problematiek van de PAS-melders.

Bron: provincie Overijssel 

Door Redactie