Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om afspraken te maken met de provincie Overijssel over grootschalige windenergie. Het voorstel is om een gebied tussen Raalte en Heeten en ten westen van landgoed Schoonheten aan te wijzen als potentieel gebied voor maximaal vier windmolens. Daarmee wordt de rest van de gemeente uitgesloten als gebied voor grootschalige windenergie.

De provincie heeft de bevoegdheid om besluiten te nemen over grootschalige opwek van windenergie en heeft iedere gemeente de mogelijkheid geboden om afspraken te maken. Wanneer er geen afspraken gemaakt worden, neemt de provincie iedere aanvraag in behandeling. In dat geval is het mogelijk dat er in de hele gemeente windmolens worden geplaatst.

Inhoud van de afspraken

In de afspraken staat de hoeveelheid energie die maximaal opgewekt mag worden in GWh. Dit is voor dit gebied 80 GWh, dat staat gelijk aan vier windmolens die ieder 20 GWh opwekken. Dit is de minimale eis van de provincie.

Het gaat om het gebied tussen Raalte en Heeten, ten westen van Landgoed Schoonheten. Dit gebied blijft over nadat in kaart is gebracht waar het niet mogelijk is om een cluster van vier windmolens neer te zetten.

Wat betekent dit concreet? 

Het gebied wordt opgenomen in de afspraken met de provincie. Dit betekent niet dat er nu windmolens komen. Het betekent wel dat een initiatiefnemer een plan kan indienen voor 4 windmolens.

De provincie neemt het plan vervolgens in behandeling. Als dit gebeurt, dan betrekt de initiatiefnemer omwonenden bij de plannen. Daarnaast onderzoekt de gemeente of er extra lokale voorwaarden worden meegegeven.

Vragen en gesprek 

Het maken van deze afspraken heeft een grote impact van inwoners die wonen in en om het potentiegebied. Zij worden per brief geïnformeerd. Ook kan er online een reactie meegegeven worden aan de gemeenteraad via www.raalte.nl/windenergie.

De gemeenteraad spreekt op 16 mei tijdens een rond-de-tafelgesprek over het voorstel.

Bron: gemeente Raalte 

Door Redactie