Een belangrijke stap is gezet in de strijd tegen exotische waterplanten in de Natura 2000-gebieden De Wieden en Weerribben. Provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Gemeente Steenwijkerland, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben de ‘Grant Agreement’ (GA) en de ‘Consortium Overeenkomst’ (CO) ondertekend. Hiermee is de LIFE-subsidie formeel van start gegaan.

Deze Europese LIFE-subsidie is toegekend voor het bestrijden en beheersen van exotische waterplanten gedurende de komende vijf jaar. De subsidie voorziet in ongeveer 4,3 miljoen euro, wat neerkomt op 60% van de totale projectkosten.

Belang van het project

Sinds 2019 zijn er bij monitoring in De Wieden en Weerribben veel groeiplaatsen van invasieve exotische waterplanten aangetroffen, met name de Amerikaanse waterwaaier en het Ongelijkbladig vederkruid. Deze snelgroeiende planten bedreigen inheemse soorten zoals kranswieren, krabbenscheer en fonteinkruiden, die tot beschermde habitattypen behoren. Bovendien groeien de watergangen dicht door deze exoten, wat recreanten in het gebied hindert.

Het bestrijden van deze invasieve exoten is volgens de Omgevingswet een verplichte taak van de provincie.

Behoud en bescherming van de natuur

Maurits von Martels, gedeputeerde landbouw en natuur: “De strijd tegen invasieve waterplanten is van groot belang voor het behoud van de natuur in De Wieden en Weerribben. Dankzij de Europese bijdrage van meer dan 4 miljoen euro en de samenwerking met onze partners kunnen we effectieve maatregelen nemen om deze bedreiging aan te pakken. Dit project laat zien hoe samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheden bijdragen aan de bescherming van onze natuurgebieden.”

Gezamenlijke aanpak

De ondertekening van de GA en CO legt de afspraken tussen Europa en de vijf betrokken partijen vast, evenals de onderlinge afspraken en verantwoordelijkheden. Dit project vereist vijf jaar lang intensief beheer met speciaal materieel. Jaarlijks worden er twee harkrondes uitgevoerd, aangevuld met handmatige verwijdering, om de exotische waterplanten effectief te bestrijden.

Samenwerking en verantwoordelijkheden

De kracht van dit project ligt in de samenwerking tussen verschillende organisaties, elk met hun eigen verantwoordelijkheden:

• Provincie Overijssel: Coördineert het project, is verantwoordelijk voor projectmanagement, samenwerking en strategie, en monitort en evalueert de voortgang.

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta): Leidt de bestrijding van exotische waterplanten en zorgt ervoor dat de methoden duurzaam zijn en elders herhaald kunnen worden.

Gemeente Steenwijkerland: Neemt de leiding in stakeholdermanagement, bewustwording en preventie.

Natuurmonumenten: Focust op de duurzaamheid en benutting van projectresultaten en organiseert een vrijwilligersprogramma.

• Staatsbosbeheer: Richt zich op ‘best practice pilots’ in petgaten, afsluiting van petgaten en draagt bij aan het vrijwilligersprogramma.

Met deze gezamenlijke inspanningen hopen de partijen de biodiversiteit in De Wieden en Weerribben te herstellen en te behouden, en de recreatieve waarde van deze prachtige natuurgebieden te waarborgen.

Foto (C): R. Martens – Natuurmonumenten

Door Redactie