De partijen die in Raalte de wethouders leveren geven geen krimp als het gaat om landbouwgif. Daar waar zelfs de VVD in Olst-Wijhe (“dat had je wellicht niet verwacht van een liberale partij”) vindt dat de race naar de bodem gestaakt moet wordt, en GroenLinks in die gemeente het college oproept haar wettelijke taak te pakken en de gezondheid van inwoners te beschermen, wil Raalte als énige Sallandse gemeente, roundup op eigen grond nog niet eens verbieden. Hoe anders is dat ook in Dalfsen. Daar krijg je het als gangbare boer die wil uitbreiden moeite met je vergunning.

Door Salland Zoemt

Salland Zoemt vroeg boeren hun land niet te verpachten voor lelieteelt vanwege de enorme hoeveelheid gif die daar op moet. Ook is politieke partijen gevraagd naar hun mening. De kans dat de burger in Olst-Wijhe van het gif af komt, lijkt het grootst. Dalfsen gaat ook die kant op. In Raalte zit nog geen beweging.

Arie van der Wilt, PvdA: “Ze stemmen al acht jaar lang alle moties van die aard weg”

CDA, GemeenteBelangen, VVD en BurgerBelangen Raalte hebben niet gereageerd op de vraag van Salland Zoemt, maar Arie van der Wilt van PvdA Raalte weet precies hoe het zit: “Die partijen hebben in november nog tegen een motie gestemd om roundup op gemeentegrond te verbieden.” Raalte is de enige Sallandse gemeente waar dat nog mag. Reden voor de motie (die wel is ondertekend door GroenLinks, D66 en Lokaal Alternatief) is voor Van der Wilt dat “we telkens nieuwe informatie krijgen over de gevolgen van de toepassing van bestrijdingsmiddelen, en de risico’s die daarmee gepaard gaan voor de volksgezondheid. Uit tal van onderzoeken blijkt dat in de afgelopen 25 jaar het aantal insecten ingrijpend is afgenomen en dat de oorzaak daarvan grotendeels gezocht moet worden in het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Zowel de VN als de Gezondheidsraad adviseert om snel maatrelen te treffen. Een algeheel verbod kan nog niet, maar je kunt wel eisen stellen in contracten van grond die je zelf verhuurt. Omringende gemeente doen dat ook al.”

Van der Wilt kijkt sowieso liever achteruit, wat de verschillende partijen de afgelopen jaren déden in plaats van de mooie beloftes die als lokkertje dienen. “Dan sta ik er altijd versteld van hoe fantastisch de plannen van andere fracties zijn, en hoe duurzaam iedereen blijkt te denken. Dat is helaas vaak weer over zodra de verkiezingen voorbij zijn. In november stemden CDA, GemeenteBelangen, VVD en BurgerBelangen tegen, dit soorten amendementen van dezelfde strekking heb ik de afgelopen acht jaar minstens een keer of zes ingediend.

Ten aanzien van de lelieteelt is de PvdA de enige fractie die heeft aangedrongen op maatregelen om de mogelijkheden daarvan te beperken. Al in 2015 heeft de wethouder toegezegd om bij de eerste herziening van het bestemmingsplan Buitengebied met voorstellen daartoe te komen. Ondanks het feit dat ik de wethouder daar keer op keer op heb aangesproken, is daar nog niets van gekomen, waarbij de wethouder gesteund wordt door GB, CDA, VVD en BB.

Lijsttrekker Niels Folgers van D66 Raalte maakt zich “ernstige zorgen over het gebruik van ‘gewasbeschermingsmiddelen’ als het gaat om de lelieteelt, maar überhaupt bij de teelt van elk gewas. Er moet een duidelijk onderscheid komen tussen natuur-inclusieve landbouwmogelijkheden en landbouwgif. Het wordt tijd dat we signalen serieus gaan nemen van mensen die ernstig ziek worden die intensief hebben gewerkt met deze ‘gewasbeschermingsmiddelen’.

 

Wij zetten in op natuur-inclusieve landbouw en willen dat gemeentelijke landbouwgrond uitsluitend nog verhuurd wordt aan partijen die werken op een natuur-inclusieve wijze, waarbij Raalte zelf helemaal stopt met het gebruik van pesticiden. We willen ook een convenant tussen de gemeente, agrarische bedrijven, het waterschap, de provincie en Vitens dat garandeert dat Raalte geheel vrij is van herbiciden. Extra erfcoaches moeten agrariërs actief ondersteunen in de transitie naar natuur-inclusieve landbouw. De gemeente versterkt natuurwaarden in de openbare ruimte. Natuurlijke overgangen in het landschap dienen als ecologische snelwegen voor de biodiversiteit.

VVD Olst-Wijhe wil ‘race to the bottom’ doorbreken door in te grijpen in de marktwerking

Armando Maglio van VVD Olst-Wijhe: Wij vinden het van groot belang dat er zuinig met de natuur omgegaan wordt. Het telen van gewassen die bijna net zo veel gif als water nodig hebben, zoals bijvoorbeeld lelies, vinden wij daarom niet verstandig. Wij willen ons prachtige Sallandse landschap graag doorgeven aan toekomstige generaties en ondersteunen daarom maatregelen die de diversiteit van het landschap verbeteren. Daar hoort ook bij dat we met respect omgaan met dat wat groeit en bloeit en de vogels, insecten en andere dieren die essentieel zijn voor de verstuiving en bevruchting van bloemen en planten. Samen met de boeren zullen we op zoek moeten gaan naar een nieuwe balans waarbij zij goed kunnen boeren en de natuur geholpen wordt. De VVD Olst-Wijhe is daarom blij dat de gemeente al jaren Roundup verbiedt op gronden die zij verpacht. Wij hopen dat dit navolging krijgt bij individuele agrarische ondernemers. Wij zijn van mening dat een wereld zonder Roundup mogelijk is, maar dat boeren dan wel gecompenseerd moeten worden voor inkomensverlies door minder productie. Die compensatie hoeft niet enkel bij de overheid te liggen, maar kan ook tot stand komen door boeren eerlijker te belonen en de macht van grote inkooporganisaties als die van supermarkten te beperken. Dat klinkt wellicht vreemd uit de pen van een liberale partij, maar wij denken dat groen en economie heel goed samen kunnen gaan en dat de ‘race to the bottom’ voor landbouwproducten niet langer houdbaar is. Om de transformatie van minder bestrijdingsmiddelen mogelijk te maken, moeten we boeren in staat stellen zich alternatieve verdienmodellen eigen maken. Daarbij moeten we hen helpen en belonen, niet straffen. De VVD Olst-Wijhe is onder die voorwaarden bereid om samen met buurtgemeenten op te trekken tegen een algemeen verbod op Roundup.

D66 Olst-Wijhe is het daar roerend mee eens. Rimmert Brandsma en Thijs Mulder antwoorden dat Olst-Wijhe al geen gebruik van glyfosaat toestaat op de door de gemeente verpachte gronden. “Dat is een goede eerste stap. D66 Olst-Wijhe wil samen met boeren en burgers werken aan een toekomstbestendige agrarische bedrijfsvoering. Hierbij zijn nieuwe verdienmodellen en kringlooplandbouw essentieel. Bij kringlooplandbouw wordt rekening gehouden met gezondheid voor mens, plant en dier. Er worden geen giffen gebruikt. Onze Tweede Kamerfractie is bezig met het aanscherpen van de landelijke regelgeving met betrekking tot het gebruik van gif.

Voor verdere verdieping verwijst de partij naar haar lokale en landelijke website.
Dat dat GroenLinks ook, maar eerst het schriftelijke antwoord.

GB Olst-Wijhe: lokale ondernemers (financieel) niet benadelen

Ronnie Niemeijer van Gemeentebelangen Olst-Wijhe: De Gemeente Olst-Wijhe gebruikt al tientallen jaren (dus zelfs al voor de fusie van Olst en Wijhe) zelf geen giftige bestrijdingsmiddelen meer. Gemeentelijke gronden die worden verpacht kennen al jarenlang de voorwaarde dat er geen glyfosaat gebruikt mag worden. Dit is vanaf juni 2020 ook in beleid vastgelegd.

Gemeentebelangen staat achter dit beleid!

De suggestie om landelijk te melden welke velden met glyfosaat zijn bespoten wijzen wij af, naar ons inzien moet het de bedoeling zijn om openlijk het debat aan te gaan, in plaats van te ‘namen and shamen’.

Dat er een onafhankelijk onderzoek moet plaatsvinden om een mogelijk causaal verband aan te tonen dat veelvuldige blootstelling aan glyfosaat een trigger kan zijn tot de openbaring van Parkinson, behoeft wat ons betreft geen discussie. We bepleiten tegelijkertijd wel voor onderzoeken naar alternatieve en betaalbare bestrijdingswijzen voor onze boeren.

Als lokale partij zijn we onafhankelijk en we kunnen daardoor zonder van boven op gelegde ideologie onze besluiten telkens opnieuw afwegen met oog voor de belangen van alle inwoners en ondernemers van onze gemeente.

Omdat we noch invloed, noch verantwoording kunnen hebben c.q. afleggen over provinciaal-, landelijk-, of nog hoger vastgesteld beleid, blijven wij weg van toezeggingen die we nimmer kunnen waarmaken.

Tot slot wil ik benadrukken, dat Gemeentebelangen de gezondheid van onze inwoners zeer belangrijk vindt, we juichen initiatieven tot de mogelijkheid om gezonder te leven van harte toe. Voorwaarde is wel dat daarbij de lokale economie en vooral de lokale ondernemers (financieel) niet worden benadeeld.

GroenLinks Olst-Wijhe: Ook als Roundup mag, moet gemeente voor gezondheid burgers zorgen

Roundup kan dan wettelijk nog zijn toegestaan, “de gemeente heeft evengoed de taak te zorgen voor een gezonde leefomgeving van haar inwoners” stelt GroenLinks Olst-Wijhe in haar verkiezingsprogramma. Ferdi Hummelink: “En daarom willen we nu al, met het oog op die volksgezondheid, een spuitvrije zone van 50 meter rondom bebouwing.”

En daarna? “In zijn algemeenheid vindt GroenLinks de huidige wijze van landbouw en het gebruik van bestrijdingsmiddelen, gezien de desastreuse gevolgen voor het klimaat en biodiversiteit, niet langer houdbaar. Wij zijn dus tegen het gebruik van Round-up! Olst-Wijhe heeft voor haar eigen gronden via pachtcontracten het gebruik verboden. De volgende stap is daarom natuurlijk om het gebruik volledig uit te bannen uit de gemeente, dus ook bij andere grondeigenaren, met name agrariërs.

Helaas is het gebruik van Round-up hier nog steeds toegestaan. De regelgeving hierover wordt met name op Europees niveau (dus niet gemeentelijk) bepaald en zal naar verwachting strenger worden. Maar dat duurt nog wel even. Daarom eerst die 50 meter.

Bovendien wil GroenLinks dat de gemeente, ook vanuit het oogpunt van volksgezondheid èn biodiversiteit, stappen zet om het gebruik van Round-up, maar ook van andere bestrijdingsmiddelen, aan te pakken. Bijvoorbeeld via een verordening.

Ook moet er worden nagedacht  over alternatieven voor bestrijdingsmiddelen. Denk

hierbij aan strokenteelt met meer diversiteit van gewassen en dus een hogere weerbaarheid tegen plantenziekten, het aanleggen van voedselbossen en het gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen, waarbij nog steeds een hoge productie per hectare mogelijk is. De ideeën daarover zijn nog lang niet voldoende uitgewerkt.

Akkerbouwers die te maken krijgen met productieverlies omdat zij echt geen alternatief hebben, moeten ondersteund worden.

PvdA Dalfsen: De gemeente is zelfs terughoudend als een gangbare boer wil uitbreiden

Leander Broere van de PvdA Dalfsen: “We willen duurzame landbouw en een leefbaar platteland. Met aandacht voor dierenwelzijn, voedselveiligheid, volksgezondheid, biodiversiteit, milieu, de kwaliteit van ons landschap en de arbeidsomstandigheden van alle werknemers in de landbouw. Duurzame landbouwprojecten worden waar mogelijk ondersteund. De gemeente denkt mee met landbouwers die groene nevenactiviteiten willen ontplooien. We investeren in beheer en aanleg van landschapselementen ter versterking van de biodiversiteit. We stellen grenzen aan de intensieve landbouw (met name varkens, kippen en geiten). Landbouw moet een duurzaam perspectief bieden voor boer & omgeving. De gemeente is daarom terughoudend bij de beoordeling van vergunningen voor uitbreiding van de intensieve veehouderij. Uitbreiding door nieuwvestiging is alleen in zeer bijzondere gevallen een mogelijkheid waarbij brede maatschappelijke meerwaarde aangetoond kan worden. Bijvoorbeeld een nieuw initiatief tot natuurboeren. De huidige situatie waarbij voor al onze dorpen een zeer hoge geurbelasting is toegestaan vinden wij ongewenst. Agrariërs die willen overstappen naar een biologische vorm van landbouw krijgen wat ons betreft medewerking van de gemeente bij het opzetten van (tijdelijke) nevenactiviteiten, om deze transitie te kunnen bekostigen. Waar we kunnen ontmoedigen we het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen (bij bijvoorbeeld lelieteelt) wordt wat ons betreft dan ook sterk beperkt. Dit laatste ook gelet op de recente alarmerende berichten over een dramatische afname van het aantal insecten in de natuur.

Tegelijkertijd speelt de gemeente maar een beperkte rol als het gaat om landbouwbeleid. Vooral het Rijk en de provincie staan aan de lat voor de transitie in de landbouwsector. Wel vinden wij dat we als gemeente een visie op de landbouw moeten hebben. Daarmee ondersteunen we onze agrariërs en kunnen we aanspraak maken op Rijksmiddelen om de transitie van de landbouw lokaal te ondersteunen. Want het kabinet steekt namelijk een duizelingwekkende 25 MILJARD euro in de aanpak van deze problematiek. Er is alleen één probleem. Men heeft nog geen idee hoe. En men heeft geen plan. Laten wij deze handschoen samen oppakken. Wat ons betreft gaat de gemeente Dalfsen dit niet over haar heen laten komen maar pakken we de regie. Samen. Boeren en burgers. Het barst van de goede ideeën. Laten we die omzetten in daden. Voor een Dalfsen met perspectief voor mens, plant en dier. Voor nu en in de verre toekomst.

D66 Dalfsen maakt een uitzondering voor economisch belang. Bernard Smalbraak vindt de actie van Salland Zoemt “sympathiek. Ter informatie, de gemeente Dalfsen heeft al in 2019 een verbod op glysofaat ingesteld voor de eigen gronden. Verder is het wachten op landelijke/Europese regelgeving. Hier zetten wij ons voor in. Verder zijn we voor duurzaam en circulair boeren en willen dit de komende jaren stimuleren. Maar we zijn niet voor een verbod op een bepaalde teelt, dat is wat ons betreft ondernemersvrijheid.”

Door Redactie

Geef een reactie