Provinciale Staten hebben een vertrouwenscommissie ingesteld inzake de herbenoeming van Andries Heidema als Commissaris van de Koning. Zijn eerste termijn loopt af op 17 juli 2024. In maart deelt de commissie haar bevindingen met de Staten. Daarna neemt dit Overijssels parlement een besluit inzake de herbenoeming en volgt er een aanbeveling bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

“Het is een groot voorrecht om Commissaris van de Koning van Overijssel te mogen zijn. Het is een heel afwisselend en betekenisvol ambt in een tijdperk met grote uitdagingen en kansen voor samenleving en overheid. Ik ben graag bereid om mij daar ook de komende jaren met veel energie voor te blijven inzetten”, aldus Commissaris van de Koning Andries Heidema. De vertrouwenscommissie geeft een advies inzake de herbenoeming aan Provinciale Staten. Statenleden Carla Evers (BBB), Renate van der Velde (CU), Rick Brink (CDA) en Lucas Brinkhuis (GroenLinks) vormen de vertrouwenscommissie. Uiteindelijk komen deze Statenleden met een advies inzake de herbenoeming aan Provinciale Staten.

Hoe werkt herbenoemen?

Voor de herbenoeming gaat de vertrouwenscommissie na of de Commissaris van de Koning nog steeds geschikt is. Hiervoor kijken zij naar het profiel dat in 2018 voor de commissaris is opgesteld. Indien nodig actualiseert de vertrouwenscommissie de profielschets. Indien het profiel ingrijpend wijzigt, bespreekt de vertrouwenscommissie dit met de Commissaris van de Koning. De vertrouwenscommissie streeft er naar om in maart in de Statenvergadering verslag te doen. Nadat het verslag is gedaan, besluiten Provinciale Staten of zij de herbenoeming aanbevelen of ontraden.

Na het besluit 

Op basis van het besluit in maart 2024 van Provinciale Staten volgt een advies aan de Minister van BZK. De minister volgt in de regel het advies van Provinciale Staten op. Bij goedkeuring draagt de minister de herbenoeming bij de Koning voor. De herbenoeming is voor zes jaar.

Waarom vertrouwelijk?

Vergaderingen, verslagen en het advies van de vertrouwenscommissie zijn vertrouwelijk. Beslotenheid garandeert commissieleden dat hun argumenten vóór of tegen de herbenoeming in vertrouwen kunnen worden besproken. De aanbeveling van Provinciale Staten inzake de herbenoeming aan de minister is na vast stelling door Provinciale Staten openbaar.

 

Door Redactie

Geef een reactie