Investeringsvoorstel economie

De provincie Overijssel heeft 28 miljoen euro beschikbaar voor het investeringsvoorstel economie. Gedeputeerde Staten hebben de Sociaal Economische Raad (SER) Overijssel gevraagd om advies uit te brengen over de besteding van deze middelen. De SER Overijssel adviseert om te kiezen voor één speerpunt en de beschikbare middelen in te zetten voor de transitie naar een circulaire economie.

Circulaire economie

Het streven naar een circulaire economie sluit aan bij het beeld van Overijssel als een groene, duurzame provincie met brede welvaart. Waar mensen naar elkaar omzien en de kwaliteit van leven hoog is. De SER Overijssel adviseert om samen met partijen te werken aan een systeem, waarin we slimmer omgaan met onze grondstoffen, minder verspillen en dat een positieve impact heeft op het milieu en de samenleving.

Herijking middelen en revolverend fonds 

In het advies wordt ook gepleit voor een herijking van de middelen. De SER Overijssel adviseert te onderzoeken of er een hogere SEROI (Social-Economic Return On Investment) mogelijk is met de provinciale middelen voor economie. De financierbaarheid van circulaire initiatieven blijkt vaak lastig via de reguliere financiële kanalen. De SER Overijssel adviseert daarom een revolverend Overijssels Fonds voor Circulair MKB in hetleven te roepen, om kansrijke innovatieve initiatieven vanuit het bedrijfsleven te kunnen ondersteunen.

Cruciale rol provincie

De provincie Overijssel kan in de invulling en uitvoering van de transitie naar een circulaire economie een cruciale rol vervullen. Ze zit dicht bij organisaties en bedrijven. Dat biedt mogelijkheden om partijen bij elkaar te brengen, kennis te delen en initiatieven te stimuleren. De SER Overijssel roept de provincie op om deze rol te pakken en een grotere broek aan te trekken. Geef het goede voorbeeld, pak de regierol en faciliteer waardevolle ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden op het gebied van de circulaire economie in Overijssel, om de transitie kracht bij te zetten.

Kansen voor alle opleidingsniveaus

De circulaire economie vraagt om een andere manier van denken en doen. Het vraagt ook om andere kennis en vaardigheden van mensen. Het biedt kansen voor alle opleidingsniveaus. Om de circulaire economie te versnellen is binnen het onderwijs samenwerking op zoveel mogelijk niveaus relevant: tussen verschillende disciplines en tussen verschillende opleidingsniveaus. Het onderwijs is gebaat bij een flexibele aanpak waarbij studenten en mensen die al werkzaam zijn, samen aan concrete vraagstukken werken. Ook binnen het LLO (Leven Lang Ontwikkelen) aanbod zijn circulaire vaardigheden belangrijk; een leven lang ontwikkelen houdt de economie wendbaar en maakt werkenden minder kwetsbaar.

Netcongestie

Ondanks dat energie buiten het investeringsvoorstel economie valt, vraagt de SER Overijssel in het advies om extra provinciale aandacht voor de netcongestie, zowel op de korte als op de lange termijn. De netcongestie raakt zoveel sectoren, van vestigingsklimaat tot uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven, van woningbouw tot mobiliteit, dat het niet buiten beschouwing kan worden gelaten als het gaat om de regionale economie.

Circulaire economie rode draad door provinciale thema’s

In het advies van de SER Overijssel wordt een koppeling gelegd tussen de circulaire economie en de provinciale economische thema’s als familiebedrijven, toekomstbestendige werklocaties, internationalisering, digitalisering, innovatie, arbeidsmarkt, start-ups en scale-ups. Als een rode draad verbindt het de thema’s en biedt het kansen voor duurzame verdienmodellen en samenwerking, zowel binnen de regio’s als buiten Overijssel en grensoverstijgend.

Advies

Het advies van de SER Overijssel is te vinden op www.ser-overijssel.nl. Het advies is mede tot stand gekomen op basis van gesprekken met stakeholders van binnen en buiten Overijssel. Het rapport is uitgebracht tijdens de ‘Week van de Circulaire Economie’.

 

Door Redactie