De Vloedbeltverbinding wordt een nieuwe, vlotte, en veilige wegverbinding op de route Almelo-Hengelo/Enschede. Deze provinciale weg (N743) tussen Almelo en Borne vervangt de bestaande, overvolle route door de kernen Zenderen en Borne.

Martijn Dadema, gedeputeerde Mobiliteit; “Deze nieuwe weg maakt dat de filedruk afneemt op de A1/A35. Belangrijk is dat we daarmee een grote stap voorwaarts zetten om de leefbaarheid en verkeersveiligheid van Zenderen en ook Borne te verbeteren.”

Om deze nieuwe verbinding mogelijk te maken, is een zogenaamd Provinciaal InpassingsPlan (Hierna: PIP) noodzakelijk. Gedeputeerde Staten van Overijssel heeft op 13 februari de eerste belangrijke stap gezet om dit plan uit te voeren. De volgende stap is de goedkeuring van het plan door Provinciale Staten. Op 27 maart neemt PS hier een definitief besluit over.

Grote impact op omgeving

Een nieuwe weg heeft altijd grote impact op de omgeving, de omwonenden en het landschap. Naast noodzakelijke maatregelen die volgen uit de Wet geluidhinder en de Wet Natuurbescherming is er in het plan veel aandacht voor herstel van het landschap en de natuur. Met dank aan de input en medewerking eigenaren in het gebied. Het gaat daarbij om houtwallen, inrichten van kleine percelen met natuur en het aantrekkelijker maken van recreatieve routes. De veiligheid van de bestaande fietsroutes heeft centraal gestaan bij het ontwerpen van de kruisingen met de nieuwe weg.

Hoe verder

Op 13 maart behandelt de commissie Verkeer en Vervoer het voorstel. Dan bestaat ook de mogelijkheid om in te spreken. Op 27 maart bespreekt PS het voorstel en nemen de politieke partijen een besluit. Wanneer PS het PIP goedkeurt gaat de provincie verder met de voorbereidingen en grondaankoop. De daadwerkelijke uitvoering start op zijn vroegst eind 2025. Als alles volgens plan verloopt, is de weg eind 2028 klaar voor gebruik.

Tekst en foto’s (C): Provincie Overijssel 

 

Door Redactie