Gemeente Raalte is partner in de Regionale Energiestrategie (RES) van West-Overijssel. Samen met de andere partners werken we in West-Overijssel aan onder andere de opwek van duurzame energie. Afgesproken is om in 2030 samen 1,8 TWh aan duurzame (wind- en zonne-) energie op te wekken.

Om de milieueffecten van deze wind- en zonneparken in beeld te brengen, starten de samenwerkende partners in West-Overijssel een onderzoek: een planMER. Het plan van aanpak voor het milieuonderzoek ligt vanaf nu ter inzage. Iedereen die dat wil, kan tot 22 maart een reactie geven op het plan van aanpak.

Het onderzoek

Om te bepalen wat er onderzocht wordt, is een concept- Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Deze notitie bevat het plan van aanpak en geeft antwoord op de vragen: welke milieueffecten gaan we onderzoeken? Op welke thema’s? We kijken daarbij naar de effecten op leefbaarheid van mens en dier, veiligheid, landschap, natuur, de infrastructuur van het energienet en de maatschappelijke kosten. Dat gebeurt op regionaal niveau voor de regio West-Overijssel. Dat is anders dan een onderzoek naar een specifiek windpark waar op lokaal niveau naar de milieueffecten wordt gekeken voor bijvoorbeeld woningen die in de buurt staan.

Inspraak

Vanaf 8 februari ligt de concept- Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage op het gemeentehuis. Je vindt alle informatie ook op www.raalte.nl/concept-nrd. Iedereen die dat wil, kan tot 22 maart 2023 een schriftelijke reactie (zienswijze) geven op de NRD bij RES West-Overijssel.

Online-inloopbijeenkomst

Op 22 februari 2023 vindt er een online ‘inloopbijeenkomst’ (start 19.30 uur) plaats voor vragen over de concept- Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Wil je deze bijeenkomst bijwonen? Meld je dan aan via het e-mailadres reswestoverijssel@overijssel.nl. Aanmelden kan tot en met 17 februari 2023. Na aanmelding ontvang je uiterlijk dinsdag 21 februari 2023 een email met de inloggegevens om deel te kunnen nemen aan de informatiebijeenkomst.

Dit is een persbericht van de RES West-Overijssel, waarvan de gemeente Raalte deel uitmaakt.

Door Redactie

Geef een reactie