‘Samen bouwen aan meer en geschikte woningen voor ouderen’

Als eerste regio in Nederland tekent West-Overijssel op 20 maart een woonzorgvisie. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en minister Conny Helder (Volksgezondheid Welzijn en Sport) zijn aanwezig als maar liefst 11 gemeenten en een groot aantal zorgorganisaties, woningbouwcorporaties en zorgkantoren hun handtekening zetten. In de visie spreken al deze partijen de ambitie uit om tot 2030 6.590 geschikte woningen voor ouderen te realiseren.

Bouwen voor ouderen

De samenstelling van de bevolking verandert snel. Er zijn steeds meer ouderen, terwijl het aantal mensen dat in de zorg kan werken of mantelzorger kan zijn, steeds verder afneemt. Het doel is om ouderen in staat te stellen om zo lang en goed mogelijk zelfstandig te wonen. Dat kan bijvoorbeeld door woningen te realiseren in de buurt van goede voorzieningen, waar mensen elkaar kunnen helpen en waar passende zorg beschikbaar is.

Minister Conny Helder was bij de ondertekening aanwezig: “We zien dat steeds meer ouderen zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen en regie willen houden over hun eigen leven, ook als ze op een gegeven moment meer zorg en ondersteuning nodig hebben. Daarom is het belangrijk dat mensen zelf de keuze hebben hoe ze willen wonen en indien nodig daarbij ook zorg kunnen krijgen. Daarom is deze woonzorgvisie een mooie stap om in deze regio de 6.590 verschillende soorten woningen te realiseren. Heel mooi dat ze in deze regio de handen ineen hebben geslagen en tot deze woonzorgvisie zijn gekomen. Een mooie en belangrijke stap in de goede richting.”

Wethouder Dorrit de Jong van Zwolle, gastvrouw van de conferentie waar de woonzorgvisie wordt ondertekend: “De vergrijzing vraagt om veel meer passende en aantrekkelijke woningen voor senioren. Vandaag hebben woningcorporaties, welzijnorganisaties en zorginstellingen samen met gemeenten daar een goede stap in gezet. Tijdens deze werkconferentie hebben we andere woonvormen onderzocht, zoals community’s, waar inwoners met en zonder zorgvraag samenleven en naar elkaar omzien. Of hoe je dementievriendelijk kunt bouwen, wat hard nodig is gezien het stijgend aantal dementerenden dat thuis blijft wonen. Deze conferentie heeft zeker een bijdrage geleverd aan een zorgeloos thuis in de toekomst voor de senioren in West-Overijssel.”

Woonzorgvisie

Met de woonzorgvisie maken woningbouwcorporaties, zorginstellingen en overheden zich hard voor het realiseren van voldoende woningen die geschikt zijn voor oudere bewoners, zoals nultredenwoningen, geclusterde en zorggeschikte woningen. Verder zijn in de visie de kansen en mogelijkheden beschreven voor passende huisvesting en de zorg en ondersteuning die ouderen nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

“We worden steeds ouder en de vraag naar ouderenwoningen neemt rap toe. Daarom moeten er 290.000 ouderenwoningen bijgebouwd zijn in 2030. In Overijssel wordt hieraan stevig gewerkt, vandaag tekenden we voor 6.590 woningen erbij. Hiervoor is op korte termijn veel inzet en samenwerking nodig, waarbij we ouderen willen betrekken. Het is immers niet eenvoudig om op latere leeftijd nog te verhuizen. Goed om te zien dat er nieuwe initiatieven zijn zoals het befaamde Knarrenhof en het Samsamhuis waar ouderen graag willen wonen. Op deze manier komt er ook weer woonruimte vrij waarnaar anderen dringend op zoek zijn”, laat minister Hugo de Jonge weten.

West-Overijssel

In de woondeals is afgesproken dat in elke regio een woonzorgvisie tot stand komt. Gedeputeerde Liesbeth Grijsen vindt het logisch dat West-Overijsel de eerste regio is die hierin slaagt: “Het netwerk is sterk. Als provincie hanteren we de Overijsselse Aanpak: partijen bij elkaar brengen, kennis delen en elkaar helpen projecten te realiseren. Dat deze visie er ligt, is te danken aan alle betrokken partijen. En we blijven elkaar nodig hebben, want om de woningen te kunnen realiseren, moeten we iedereen aan boord hebben: marktpartijen zoals ontwikkelaars, maar ook beleggers, corporaties, zorgpartijen en overheden.”

In deze video vertellen Anjo Geluk (Raad van Ouderen), Dorrit de Jong (wethouder gemeente Zwolle) en Karin Leferink (raad van bestuur IJsselheem) meer over wonen voor ouderen.

Door Redactie