Het college heeft de gemeenteraad de concept programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 aangeboden. Hierin staat welke inspanningen en investeringen de gemeente de komende jaren gaat doen. Het is de eerste begroting in de nieuwe bestuursperiode 2022-2026.

Wethouder Alexander Kreule: “Het zijn onzekere tijden. De ene crisis volgt de andere op; de woningcrisis, vluchtelingenstroom, klimaatvraagstukken, stijgende energieprijzen en toenemende inflatie.

Onze inwoners en ondernemers maken zich terecht zorgen over deze ontwikkelingen. Als gemeente helpen we waar dat kan. Dit doen we door snel te schakelen én oog te houden voor de toekomstige opgaven. Daarbij blijven we met elkaar in gesprek.”

Inwoners staan centraal

De energieprijzen stijgen en boodschappen worden duurder. Het wordt steeds lastiger om het hoofd boven water te houden. De gemeente wil inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen ondersteunen waar mogelijk. Daarom stelt het college in de begroting voor € 1 miljoen vrij te maken voor een energie ondersteuningsfonds. Dit is een aanvulling op de rijksregelingen, om te voorkomen dat inwoners door het ijs zakken.

Gelijkblijvende woonlasten, zonder inflatiecorrectie

Om inwoners enige zekerheid te geven in deze onzekere tijd stelt het college voor om de gemeentelijke woonlasten (OZB, riool- en afvalstoffenheffing) niet te verhogen en geen inflatiecorrectie toe te passen. De gemeente neemt de stijgende kosten van afvalverwijdering en riolering voor haar rekening. Zo blijven de woonlasten in 2023 gelijk aan de woonlasten in 2022.

Toekomstige opgaven samen aanpakken

Er wordt ook vooruit gekeken, want er komen grote opgaven op ons af. Denk hierbij aan opgaven op het gebied van wonen, economie, klimaat, energie, landbouw, bereikbaarheid, zorg en participatie. Ze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden, en daarom is het belangrijk dat ze integraal worden opgepakt. Doordat de gemeente Raalte er financieel gezond voorstaat, kunnen er stappen gezet worden. Genoeg personeel is daarbij een uitdaging. Ook hier wordt budget voor vrijgemaakt in de begroting.

Structureel sluitende begroting en meerjarenraming met ruimte voor nieuw beleid

De concept begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 zijn structureel sluitend. Ook de reservepositie en de financiële kengetallen blijven op een goed niveau. Dat betekent dat de gemeente een financieel gezonde positie heeft. Bekijk hier de concept Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026.

Vervolg gemeenteraad

Meepraten over de begroting kan tijdens het rond-de-tafelgesprek op 27 oktober vanaf 19:30 uur. Er is dan een hoorzitting over de begroting. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben dan gelegenheid hun mening over de begroting 2023 kenbaar te maken aan de gemeenteraadsleden en daarover in gesprek te gaan.

Vervolgens wordt de begroting op donderdag 10 november behandeld in de raadsvergadering. Deze vindt plaats in de raadzaal en begint om 14.00 uur. Ook is de vergadering live te volgen via www.raalte.notubiz.nl/live.

Bron: gemeente Raalte 

Door Redactie

Geef een reactie