Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel hebben het ontwerp-windbeleid vastgesteld. Hierin zijn het voorgenomen beleid dat op 20 juli 2023 is gepubliceerd en de zienswijzen op dit voorgenomen beleid verwerkt. GS heeft besloten in het beleid een maximumaantal op te wekken GWh per voorkeursgebied (voorheen de vier grote clusters) op te gaan nemen.

Op deze manier krijgen gemeenten en inwoners duidelijkheid over het maximum aantal turbines in hun omgeving. Duidelijkheid komt er ook met het ontwerp-zonbeleid dat GS heeft vastgesteld. Hierin is de zonneladder aangescherpt, zodat zonneparken op natuur- en landbouwgronden niet langer zijn toegestaan en is opgenomen hoe omgegaan wordt met initiatieven die al vergaand in voorbereiding zijn.

Ontwerp-windbeleid 

De provincie legt het maximum van de hoeveelheid windenergie die tot 2030 in de provincie mag worden opgewekt vast in de Omgevingsverordening. Er wordt in het Provinciaal Programma Energiestrategie (PPE) een voorlopige toedeling gemaakt voor de maxima per voorkeursgebied. Die cijfers liggen nog niet vast.

Over deze conceptaantallen en andere programmeringsafspraken gaat de provincie in de periode tot 1 maart 2024 in gesprek met gemeenten. Tijdens die gesprekken wordt bepaald wat het definitieve maximum aan op te wekken GWh per voorkeursgebied wordt. Het uiteindelijke gezamenlijk doel is een realisatie van 2TWh windenergie in 2030 in Overijssel.

Goede gezamenlijke afspraken

Verantwoordelijk gedeputeerde Tijs de Bree: “Het is belangrijk dat we gezamenlijk verstandige afwegingen maken. Goed overleg staat centraal en stelt ons in staat om zowel ruimtelijke kwaliteit te behouden als onze duurzaamheidsdoelen te halen. Met rust en ruimte in dit proces kunnen we met de gemeenten nieuwe en goede afspraken maken over hoe en waar windturbines in de provincie kunnen worden ingepast.” De Ommense wethouder Bart Jaspers Faijer, bestuurlijk trekker van de RES West-Overijssel, merkt dat de provincie Overijssel heeft geluisterd naar gemeenten: “Verstandig dat de provincie met deze stap prioriteit geeft aan het overleg met gemeenten.” Ook Jaimi van Essen, wethouder in Losser en bestuurlijk trekker van de RES Twente, vindt het een verstandige stap: “Fijn dat er nu ruimte is gecreëerd om samen met de provincie programmeringsafspraken te kunnen maken over windenergie, voor de gemeenten die daar gebruik van willen maken.”

Sturen in aantal en tijd

Door een maximum aantal op te wekken GWh per voorkeursgebied vast te leggen kan de provincie het verlenen van vergunningen ook in aantal en tijd sturen. De provincie is wettelijk verplicht om formele aanvragen voor windturbines in behandeling te nemen en wil dat in goede banen leiden door dat proces te faseren. Zo maakt de provincie het mogelijk om binnen een voorkeursgebied bijvoorbeeld eerst in het ene deelgebied en daarna pas in het andere deelgebied vergunningen af te geven. Door deze aanpak weten inwoners ook wanneer vergunningverlening in hun omgeving aan de orde is en wanneer die periode afgelopen is. De provincie wil zo een zorgvuldig en goed bestuurbaar proces inrichten.

Voorbereidingsbesluit 

Om te voorkomen dat de komende periode, totdat het definitieve windbeleid van kracht is, een grote hoeveelheid aanvragen voor windturbines bij de provincie worden neergelegd, heeft GS een voorbereidingsbesluit genomen. Dit betekent dat vergunningsaanvragen voor windturbines vanaf 18 januari niet aan de oude regels, maar conform de nieuwe beleidskaders en de programmeringsafspraken getoetst kunnen worden.

Ontwerp-zonbeleid 

Naast het windbeleid, zijn ook stappen gezet in het voorgenomen zonbeleid van de provincie. De zonneladder wordt aangescherpt, zodat zonneparken op landbouw- en natuurgrond niet langer zijn toegestaan. Voor plannen die al vergaand in voorbereiding zijn, wordt een overgangsregeling getroffen.

Terinzagelegging

Om het zon- en windbeleid te wijzigen worden het PPE, de bijbehorende OER en de aanpassing van de Omgevingsverordening vanaf donderdag voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd.

Zodra het advies van de Commissie m.e.r., de onafhankelijke organisatie die adviseert over de inhoud van de milieueffectrapporten, is ontvangen en de ingediende zienswijzen zijn behandeld, stelt GS het gewijzigde PPE vast en legt een voorstel aan PS voor om de aanpassingen van de Omgevingsverordening vast te stellen.

Door Redactie

Geef een reactie